การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมธรรมดาไม่ห่อ (Lactuca sativa var. crispa) ภายใต้แสงธรรมชาติและแสง LED

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The comparison of morphology and growth of lettuce (Lactuca sativa var. crispa) under the condition of natural light and LED light นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): วรัชญะ วัชโรทยางกูร, ธนัท รงค์บัญฑิต, กฤษติธี โชติคราม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบเบื้องต้นของพืชสกุลกาติดในประเทศไทย

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): A preliminary study on leaf anatomy of Erycibe Roxb. in Thailand นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เบญญาวัธน์ ก้องนาวา, พลอยภัสสร ถิรจิตโต, อชิรญา มานิตกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ปวีณา ไตรเพิ่ม บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อไม้ของสกุล Ficus สกุลย่อย Synoecia วงศ์มะเดื่อ (Moraceae) บางชนิดในประเทศไทย

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The comparative wood anatomy of some species of Ficus subg. Synoecia (Moraceae) in Thailand นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ทรงโปรด อ่องศรี, ศุภกร แย้มหลั่งทรัพย์, ภูมิพัฒน์ ซิมธวัธชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  การเพาะเลี้ยงลิเวอร์เวิร์ตชนิด Marchantia emarginata ใน Terrarium

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Cultivation of liverwort (Marchantia emarginata) in Terrarium นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนาธร จันทร์คำ, ดารากร ประมังคะตา, มัชฌิมา เพ็ญนุกูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การลดความขมผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด (Lactuca sativa var. capitata L.) ในฟาร์มขนาดเล็ก

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Reducing bitterness of butterhead lettuce (Lactuca sativa var. capitata L.) in small farm นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): อเนชา อติโรจน์ปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและความหลากหลายของสารพฤกษเคมีของบีโกเนียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Phylogenetic relationship and phytochemical diversity of Asian Begonia นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ไปรยา ไมยวา พรหมบุตร, กิติญาดา ลิมเรืองรอง, เดชาวัต เชวงมหาปีติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): โอภาส พระเทพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  ผลของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตและกรดอะซีทิล ซาลิซิลิกต่อการงอกและพัฒนาการของต้นกล้าถั่วเขียว (Vigna radiata L.)

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Effects of copper (II) sulphate and acetylsalicylic acid on seed germination and seedling development of Vigna radiata L. นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ดลชนก ลามะให, ชัดชาญ ทรัพย์สมานวงศ์, กฤช ตันประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): โอภาส พระเทพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบที่มีผลต่อสีของใบ Bauhinia aureifolia

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Leaf morphological characteristics affecting leaf color of Bauhinia aureifolia นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): รชานนท์ มั่นเขียว, ปราชญ์ จำรัสธนสาร, จักริน นวกิจวัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): โอภาส พระเทพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเห็ดแครง (Schizophyllum commune) ในการยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียในขนมปัง

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Efficiency of antifungal activity of split gill fungus (Schizophyllum commune) crude extracts against bread spoilage นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กานต์สิรี กันทรวิชัยวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ภัทรญา กลิ่นทอง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ฟิล์มพลาสติกชีวภาพไคโตซานจากเห็ดนางรม

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Chitosan-based bioplastic film from Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สุภนัย รอดนารี, กษิดิศ ศานต์รักษ์, ภูมินทร์ วิมุตติโกศล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ภัทรญา กลิ่นทอง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในระบบน้ำใต้โรงเรือนเลี้ยงไก่จากฟาร์มเลี้ยงไก่อินทรีย์ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): A study of plankton diversity and water quality in the water system under the chicken house of an organic farm during the rainy and winter seasons นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ชนิดาภา เอกอำนวย, ปารมี ธรรมกุลางกูร, ไปรยา ชัยปราการ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ทิพนาถ น้อยแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การทำนายเปปไทด์ต้านแบคทีเรียก่อสิว (Propionibacterium acnes) จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนชนิดต่าง ๆ

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Prediction of anti Propionibacterium acnes peptides from various proteases hydrolyzed Riceberry rice bran นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พรพินิต ประสาทกุล, ธนกมล คงสนธิ, นพรดา ม้าสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ทิพนาถ น้อยแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ซอฟต์แวร์เกมเพื่อการศึกษาเรื่องโครงสร้างและการทำงานของเซลล์

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Computer game of cell structure and function in biology นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พีรดนย์ สารแก้ว, ณภัทร สมิทธิกร, กฤตภาส บุญโยม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สุภานันท์ สุจริต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  การแยกพืชมีพิษที่มีลักษณะสัณฐานคล้ายกับพืชรับประทานได้ โดยเครื่องหมายโมเลกุล

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Identification of toxic plants from morphologically similar edible plants in Thailand using DNA Barcode นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณัฐนา โชคบุญเจริญ, ภัสนันท์ บวรไกรเลิศ, ฟ้าใส โตธนะรุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สุภานันท์ สุจริต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  ความสามารถของอนุภาคลิโพโซมในการขนส่งอาร์เอ็นเอเข้าสู่เซลล์ไตของตัวอ่อนมนุษย์ HEK293T cell line

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The ability of liposome to transport RNA into HEK293T cell line นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สรวิชญ์ สงวนงาม, ปภิณวิช อนันตะเศรษฐกูล, ณัฐวะกร มีเเสง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  1 2 3