Library Services: บริการห้องสมุด

col001

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ

ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศแก่นักเรียนและบุคลากร โดยสามารถยืมได้ที่จุดบริการยืม-คืน หรือยืมด้วยตนเองผ่านตู้ยืม-คืนอัตโนมัติ บริเวณชั้น 1 ของศูนย์วิทยบริการ สำหรับการคืนหนังสือ สามารถคืนได้ที่จุดบริการยืม-คืน ทำรายการผ่านตู้ยืม-คืนอัตโนมัติหรือตู้คืนหนังสือด้วยตนเอง

003

บริการออนไลน์บนเว็บไซต์ห้องสมุด

เว็บไซต์ห้องสมุด หรือ e-library ให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ได้แก่ สืบค้นรายการหนังสือ/สื่อที่มีในศูนย์วิทยบริการ ตรวจสอบรายการยืม ต่ออายุการยืมของตนเอง (Renew) ดูรายการหนังสือ/สื่อใหม่ รวมทั้งเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบ e-Books, e-Journals, e-Databases และ Subject Guides

004

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

บริการให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ ทั้งการตอบคำถามและการชี้แนะแหล่งข้อมูล สามารถติดต่อขอใช้บริการตอบคำถามได้โดยปรึกษาด้วยตนเองกับบรรณารักษ์ ทางโทรศัพท์ หรือสอบถามผ่านบริการ Ask a Librarian ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด

005

บริการนำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด

ให้บริการแนะนำวิธีการใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน รวมทั้งบริการนำชมศูนย์วิทยบริการสำหรับบุคคลภายนอก โดยสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่บรรณารักษ์ หรือทำหนังสือราชการถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

006

บริการห้องอ่านหนังสือและประชุมกลุ่มย่อย

พื้นที่ชั้น 1 และ 2 มีบริเวณสำหรับนั่งอ่านหนังสือ และโต๊ะอ่านหนังสือแบบเดี่ยวเพื่อความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้บริการสามารถนำหนังสือ วารสารและสื่อต่างๆ มาใช้ได้อย่างอิสระ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้วางในจุดที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย 6-7 คน จำนวน 4 ห้อง สามารถใช้งานได้ตามอัธยาศัย

007

บริการคอมพิวเตอร์

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีและเครื่องแม็คอินทอช สำหรับใช้ค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและทำงานต่างๆ ภายในศูนย์วิทยบริการยังให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายทั่วทุกจุด

008

บริการพิมพ์เอกสาร

ศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการเครื่องพิมพ์เอกสารสีระบบเลเซอร์คุณภาพอย่างดีแก่นักเรียน โดยคิดค่าบริการพิมพ์เอกสารขาว-ดำแผ่นละ 1 บาท และพิมพ์เอกสารสีแผ่นละ 7 บาท ทั้งนี้นักเรียนสามารถเติมเงินค่าพิมพ์ได้ที่เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการชั้น 1 และพิมพ์เอกสารได้ไม่เกินจำนวนเงินที่นักเรียนเติมไว้ โดยสามารถสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทุกเครื่องในส่วนบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของศูนย์วิทยบริการที่ได้รับแจกตั้งแต่เข้าเรียนชั้นม.4

009

บริการถ่ายเอกสาร

บริการถ่ายเอกสารขาว-ดำ ณ จุดบริการชั้น 1 ในอัตราค่าบริการหน้าละ 0.50 บาท เปิดบริการเฉพาะในเวลาราชการ คือวันจันทร์-ศุกร์ 07.50-16.30 น.