เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายวิทยบริการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือก และจัดหาสื่อสารนิเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน นโยบายของโรงเรียน และความต้องการของครูและนักเรียน วิเคราะห์เรื่อง จัดระบบ จัดทำฐานข้อมูลและเครื่องมือสืบค้นสื่อสารนิเทศ และจัดบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของครู นักวิชาการ และนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้คำแนะนำในการใช้ห้องสมุด การสืบค้นสารนิเทศ การลงรายการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรม