วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนานักเรียนตามนโยบายและอุดมการณ์ของโรงเรียน


พันธกิจ

  1. จัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน
  2. จัดระบบและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
  3. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งสารนิเทศในรูปแบบออนไลน์
  4. จัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัยของครูและนักเรียน
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  6. วางแผนงาน โครงการ และบริหารงบประมาณการดำเนินงานของฝ่าย
  7. บริหารงานและวางแผนพัฒนาบุคลากรในฝ่าย
  8. ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของฝ่าย