เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่ทรงคุณค่า วรรณกรรมคลาสสิก วรรณกรรมโลก มีพื้นฐานในการอ่านที่ดี มีวิจารณญาณในการเลือกหนังสือ และมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกำหนดให้นักเรียนอ่านหนังสือจากรายการที่กำหนด (รายการหนังสือดีที่ควรอ่าน) อย่างน้อย 50 เล่ม (แต้ม) จึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยแบ่งเกณฑ์การปฏิบัติขั้นต่ำในแต่ละภาคเรียนไว้ดังนี้

  ชั้น ม.4 อ่านอย่างน้อย ภาคเรียนละ 10 ชื่อเรื่อง(แต้ม)

  ชั้น ม.5 อ่านอย่างน้อย ภาคเรียนละ 10 ชื่อเรื่อง(แต้ม)

  ชั้น ม.6 อ่านอย่างน้อย 10 ชื่อเรื่อง(แต้ม)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือที่ควรอ่าน

ในการคัดเลือกหนังสือเพื่อนำเข้ารายการหนังสือดีที่ควรอ่าน มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1.) มีแนวคิด และเนื้อหาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

2.) ให้ความรู้ข้อมูล ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

3.)ส่งเสริม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แง่คิดด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

4.) มีคุณค่าและความโดดเด่นในด้านการใช้ภาษา สำนวนภาษาและโวหาร และแนวการคิด ที่เหมาะสมกับประเภทของหนังสือ

5.) ให้คติ มีคุณค่า เพิ่มพูนความรู้ความคิด และความบันเทิง (ตามประเภทหนังสือ) โดยเน้นศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย

ประเภทและรายการของหนังสือดีที่ควรอ่าน

หนังสือทุกชื่อเรื่องที่อยู่ในรายการหนังสือดีที่ควรอ่าน จะมีรหัสกำกับขึ้นต้นด้วยอักษร D, F, หรือ P และตามด้วยตัวเลข 5 หลัก โดยอักษรแต่ละตัว แทนประเภทของหนังสือแบ่งตามเนื้อหา ดังนี้

D : Documentary (หนังสือประเภทสารคดี)
F : Fiction (หนังสือประเภทบันเทิงคดี)
P : Poetry (หนังสือประเภทกวีนิพนธ์)

นักเรียนสามารถตรวจสอบหนังสือที่อยู่ในรายการหนังสือดีที่ควรอ่านได้จากเล่มรายการหนังสือดีที่ควรอ่าน และจากเว็บไซต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วิธีจดบันทึกการอ่าน

reading-process

1.) เลือกหนังสือจากรายการหนังสือดีที่ควรอ่าน (ตรวจสอบรายการหนังสือดีที่ควรอ่าน)

2.) อ่านหนังสือจนจบ

3.) จดบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน โดยกรอกรหัสหนังสือซึ่งตรวจสอบจากเว็บไซต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บรรณานุกรม เนื้อเรื่องย่อ และข้อคิดหรือความประทับใจต่อหนังสือที่อ่าน (ถ้าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้บันทึกเป็นภาษาอังกฤษ) จากนั้นบันทึกข้อมูลในหน้าบัญชีรายการหนังสือที่อ่าน (1 หน้า/ 1 ภาคเรียน) ซึ่งอยู่ส่วนหน้าของสมุดบันทึกการอ่าน

4.) เล่าเรื่องหนังสือกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น หรือกรรมการส่งเสริมการอ่าน

5.) ให้อาจารย์ที่รับฟังลงลายมือชื่อรับรอง ในสมุดบันทึกของนักเรียน ทั้งในหน้าที่นักเรียนบันทึกเนื้อหาของหนังสือ และหน้าบัญชีรายการหนังสือที่อ่าน

take-note

ข้อควรระวัง

A. นักเรียนสามารถเลือกอ่านและบันทึกหนังสือได้เฉพาะชื่อเรื่องที่มีรหัสกำกับเท่านั้น (ตรวจสอบจากเว็บไซต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน)

B. หนังสือชุด บางรายการสามารถบันทึกได้เพียงเล่มเดียว แม้นักเรียนจะอ่านครบทุกตอน เช่น หนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ และชุดพล นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต (ในรายการหนังสือจะระบุไว้ว่า “เล่มใดเล่มหนึ่งเท่านั้น” และมีรหัสกำกับเพียงรหัสเดียว)

C. ไม่สามารถอ่านหนังสือซ้ำรหัสที่เคยอ่านไปแล้ว

D. หนังสือที่อยู่ในรายการหนังสือดีที่ควรอ่านจะมีสัญลักษณ์สันส้มติดอยู่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน แต่อาจมีความคลาดเคลื่อน ให้นักเรียนยึดรายการหนังสือตามเว็บไซต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นหลัก