เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่ทรงคุณค่า วรรณกรรมคลาสสิก วรรณกรรมโลก มีพื้นฐานในการอ่านที่ดี มีวิจารณญาณในการเลือกหนังสือ และมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกำหนดให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างน้อย 50 แต้ม/ ชื่อเรื่อง (100 ชั่วโมง) โดยเทียบ 1 แต้ม = 2 ชั่วโมง จึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
โดยนักเรียนจะต้องอ่านหนังสือจาก "รายการหนังสือดีที่ควรอ่าน" อย่างน้อย 25 แต้ม/ชื่อเรื่อง (50 ชั่วโมง) ส่วนที่เหลือ สามารถเลือกอ่านได้ตามความสนใจ โดยความเหมาะสมของหนังสือที่เลือกอ่านตามความสนใจ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาประจำชั้น

การนับแต้มหนังสือ กำหนดให้การอ่านหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 เล่ม มีค่าเท่ากับ 1 แต้ม (2 ชั่วโมง)
การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้นักเรียนบันทึกการอ่านเป็นภาษาอังกฤษ

แบ่งเกณฑ์การปฏิบัติขั้นต่ำในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละภาคเรียนไว้ดังนี้

  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 อ่านสะสมอย่างน้อย 10 แต้ม (20 ชั่วโมง)

  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 อ่านสะสมอย่างน้อย 20 แต้ม (40 ชั่วโมง)

  ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 อ่านสะสมอย่างน้อย 30 แต้ม (60 ชั่วโมง)

  ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 อ่านสะสมอย่างน้อย 40 แต้ม (80 ชั่วโมง)

  ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 อ่านสะสมอย่างน้อย 50 แต้ม (100 ชั่วโมง)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือที่ควรอ่าน

ในการคัดเลือกหนังสือเพื่อนำเข้ารายการหนังสือดีที่ควรอ่าน มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1.) มีแนวคิด และเนื้อหาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

2.) ให้ความรู้ข้อมูล ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

3.)ส่งเสริม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แง่คิดด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

4.) มีคุณค่าและความโดดเด่นในด้านการใช้ภาษา สำนวนภาษาและโวหาร และแนวการคิด ที่เหมาะสมกับประเภทของหนังสือ

5.) ให้คติ มีคุณค่า เพิ่มพูนความรู้ความคิด และความบันเทิง (ตามประเภทหนังสือ) โดยเน้นศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย

ประเภทและรายการของหนังสือดีที่ควรอ่าน

หนังสือทุกชื่อเรื่องที่อยู่ในรายการหนังสือดีที่ควรอ่าน จะมีรหัสกำกับขึ้นต้นด้วยอักษร D, F, หรือ P และตามด้วยตัวเลข 5 หลัก โดยอักษรแต่ละตัว แทนประเภทของหนังสือแบ่งตามเนื้อหา ดังนี้

D : Documentary (หนังสือประเภทสารคดี)
F : Fiction (หนังสือประเภทบันเทิงคดี)
P : Poetry (หนังสือประเภทกวีนิพนธ์)

นักเรียนสามารถตรวจสอบหนังสือที่อยู่ในรายการหนังสือดีที่ควรอ่านได้จากเล่มรายการหนังสือดีที่ควรอ่าน และจากเว็บไซต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วิธีจดบันทึกการอ่าน

reading-process

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป การส่งและบันทึกข้อมูลรายการหนังสือที่อ่าน จะดำเนินการผ่าน Google Drive กิจกรรมอ่านหนังสือของนักเรียนแต่ละคน

1.) เลือกหนังสือ โดยหากเป็นการอ่านหนังสือในรายการหนังสือดีที่ควรอ่าน (อ่านอย่างน้อย 25 แต้ม (50 ชั่วโมง) ให้ตรวจสอบรายชื่อและรหัส (ตรวจสอบรายการหนังสือดีที่ควรอ่าน) สำหรับหนังสือที่เลือกอ่านตามความสนใจ ให้ส่งข้อมูลหนังสือให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นพิจารณาเห็นชอบ จึงจะสามารถอ่านเพื่อนับเป็นแต้มในกิจกรรมอ่านหนังสือได้

2.) อ่านหนังสือจนจบ

3.) บันทึกข้อมูลหนังสือในหน้าบัญชีรายการหนังสือที่อ่าน (1 หน้า/ 1 ภาคเรียน) ใน Google Sheet ที่อยู่ใน Google Drive ของนักเรียน และจัดทำบันทึกการอ่านของตนเอง ให้ครบตามองค์ประกอบตามที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติกิจกรรม และต้องมีการเขียนด้วยลายมือของตนเอง (ถ้าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้บันทึกเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.) ถ่ายภาพ/ สแกนบันทึกการอ่าน อัพโหลดไว้ใน Google Drive ของตนเอง ในโฟลเดอร์ที่ตรงกับภาคเรียนปัจจุบัน จากนั้นนัดหมายเวลาและเล่าเรื่องหนังสือกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น หรือคณะทำงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

5.) อาจารย์ที่รับฟังจะลงชื่อรับรองการอ่านหนังสือของนักเรียนใน Google Sheet บัญชีรายการหนังสือที่อ่าน ที่นักเรียนได้กรอกข้อมูลของหนังสือไว้

take-note

ข้อควรระวัง

A. การบันทึกข้อมูลของหนังสือใน "รายการหนังสือดีที่ควรอ่าน" จะต้องบันทึกรหัสกำกับด้วยทุกครั้ง (ตรวจสอบจากเว็บไซต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน)

B. หนังสือชุด บางรายการสามารถบันทึกได้เพียงเล่มเดียว แม้นักเรียนจะอ่านครบทุกตอน เช่น ชุดพล นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต (ในรายการหนังสือจะระบุไว้ว่า “เล่มใดเล่มหนึ่งเท่านั้น” และมีรหัสกำกับเพียงรหัสเดียว)

C. การอ่านหนังสือในรายการหนังสือดีที่ควรอ่านไม่สามารถอ่านหนังสือซ้ำรหัสที่เคยอ่านไปแล้ว

D. หนังสือที่อยู่ในรายการหนังสือดีที่ควรอ่านจะมีสัญลักษณ์สันส้มติดอยู่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน แต่อาจมีความคลาดเคลื่อน ให้นักเรียนยึดรายการหนังสือตามเว็บไซต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นหลัก