กลยุทธ์และตัวชี้วัด

กลยุทธ์การดำเนินงานของฝ่ายวิทยบริการ

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ของนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการห้องสมุด

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาฝ่ายตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล


ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

เกณฑ์การให้คะแนน        
1 2 3 4 5

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสถานที่ บรรยากาศและบริการของห้องสมุด ร้อยละ 65 70 75 80 85
ตัวชี้วัดที่ 2 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม รายการ:คน:ปี 20 25 30 35 40
ตัวชี้วัดที่ 3 ปริมาณการใช้บริการห้องสมุดของครูและนักเรียนเฉลี่ยต่อวัน ครั้ง 400 450 500 550 600
ตัวชี้วัดที่ 4 ปริมาณการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้ง 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ของนักเรียน

ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และทักษะของนักเรียนเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมทางวิชาการ กิจกรรม 2 3 4 5 6
ตัวชี้วัดที่ 6 ค่าเฉลี่ยจำนวนหนังสือที่นักเรียนอ่านจากรายการที่โรงเรียนกำหนดเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามข้อกำหนดของหลักสูตรโรงเรียน (ไม่ต่ำกว่า ๕๐ เล่ม) เล่ม 52 54 56 58 60

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการห้องสมุด

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบโปรแกรม ที่ให้บริการในห้องสมุด ระดับ 1 2 3 4 5
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 2 3 4 5

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาฝ่ายตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานตามโครงการ/แผนงานประจำปี ร้อยละ 70 75 80 85 90
ตัวชี้วัดที่ 10 เวลาเฉลี่ยในการเตรียมหนังสือใหม่ เริ่มตั้งแต่หลังการตรวจรับจนถึงนำออกให้บริการ (ต่อจำนวน 100 ชื่อเรื่อง) วัน: ครั้ง 9 8 7 6 5
ตัวชี้วัดที่ 11 ค่าเฉลี่ยต่อปีของการพัฒนาบุคลากรในฝ่าย ชั่วโมง 50 60 70 80 90
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของฝ่าย ระดับ 1 2 3 4 5

 

 

indicator-arc

รายงานผลการปฏิบัติงาน

book-3d