กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อไม้ของสกุล Ficus สกุลย่อย Synoecia วงศ์มะเดื่อ (Moraceae) บางชนิดในประเทศไทย

book.php

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อไม้ของสกุล Ficus สกุลย่อย Synoecia วงศ์มะเดื่อ (Moraceae) บางชนิดในประเทศไทย

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64029
 • ชื่อโครงงาน (English): The comparative wood anatomy of some species of Ficus subg. Synoecia (Moraceae) in Thailand

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ทรงโปรด อ่องศรี, ศุภกร แย้มหลั่งทรัพย์, ภูมิพัฒน์ ซิมธวัธชัย

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat