การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเรียนรู้ระหว่างการจดบันทึกในกระดาษและในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Learning efficiency in paper versus electronic note taking in high school students นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): จิรภัทร สุทธิโอภาส, โชติพิสิฐ อดุลสีหวัตต์, วิริยะ โอสถนิมิตดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ขวัญสกุล อุปพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Games development for learning in the topic of World War II นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สิทธิณัฐ วรรณทวี, สรไกร ไตรอานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ขวัญสกุล อุปพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การสังเกตการณ์การเคลื่อนตัวของมวลแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เหนือกรุงเทพมหานครด้วยข้อมูลดาวเทียม

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Observation of carbon monoxide movement in Bangkok by using satellite data นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): โชติภัทร พรธนมงคล, จิรฐา รัตนบุษยาพร, กษิดิศ วิบูลย์เกียรติ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  โปรแกรมประมวลผลอารมณ์ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จากใบหน้า

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Online meeting emotion analyzer นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนภัทร คลังนาค, วุฒิภัทร วุฒิภัทรธรรม, สฐิรณัฐ อุไรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  แอปพลิเคชันสำหรับฝึกฝนและเรียนรู้การเล่นระนาดเอก

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Ranad: Application for practicing and learning Thai xylophone นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธรรศกร ศิริสุวรรณ, ศุภกร ชินวัตร, สิร แย้มสระโส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ชัยนันท์ วันอินทร์ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  SciBEAM: แอปพลิเคชันส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): SciBEAM: Scientific – based education about application of chemical elements and compounds as a mobile game นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): โมกข์ วรรธนะโสภณ, พงศภัค นิธิกิจโอฬาร, ศุภกิตติ์ สร้อยน้ำ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุในห้องน้ำ (รุ่นที่ 2)

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The elderly fall detection and alert system in the restroom (version 2) นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ชนิสรา พุกบุญมี, พิชชาภา ตัณฑสมบูรณ์, ศุภานิช ลิ่มเจริญพานิช อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  Doctor mice: แอปพลิเคชันเกมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Doctor mice: Game application for development of scientific process skills นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): คงสหัส วงศ์จินดานนท์, พีรวัส เอ็งอุทัยวัฒน์, อายุทัย โนนแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การวางโมเดลธุรกิจเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าแบบ Smart Grid ภาคครัวเรือน และการจัดการระดมทุนรูปแบบใหม่ (ICO: Initial Coin Offering)

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Business model for private companies to invest in smart grid electricity system and the utilization of tokenization (ICO: Initial Coin Offering) as a way to raise fund นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พิชญา ปรมาเวศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): มนสิการ จันทร์สร้าง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  โปรแกรมวิเคราะห์ลักษณะโครมาโทแกรมของตัวอย่างน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟสองมิติแบบทั่วถึงเพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารผสม

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Program for high performance chemical fingerprinting of essential oil samples with comprehensive two-dimensional gas chromatography to study the components of substances นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร, ศิระ ดวงเนตร, พชรกฤษฏ์ พรหมสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อมรศรี อมรวัชรพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาการจัดตารางเรียนของโรงเรียน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Algorithm to solve school timetable problem นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธีร์ธวัช ไชยนพกุล, ภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ, ภูรินทร์ จารุสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อมรศรี อมรวัชรพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ทศพร แสงจ้า บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาอัตราการลดของแบตเตอรีของแอปเปิลเพนซิลและทําแอปพลิเคชันบอกระยะเวลาในการใช้แอปเปิลเพนซิล

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Predicting the apple pencil battery life and make an application that tell current battery lifetime นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กฤติน ลุ่นเซียะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธรรมนูญ ผุยรอด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): สุพรรณี เชื้อนุ่น บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การขยายทฤษฎีบทเศษเหลือของพหุนาม

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Generalizing polynomial remainder theorem นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เธียร ครุพงศ์, วิษณุพร พรหมสิรินิมิต, ณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธรรมนูญ ผุยรอด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  วิธีการใหม่ในการปรับปรุงค่า Avalanche ของอัลกอริทึม AES ด้วยการประยุกต์ใช้ปัญหา Josephus

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): A new approach to improve Avalanche effect of AES algorithm using the Josephus problem นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ชีวานนท์ ชุลีคร, เบอร์นาร์ด คองเกียต เปห์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธนัชกฤศ แก้วเต็ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ทศพร แสงจ้า บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทย

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): A mathematical model for studying the outbreak of coronavirus disease-2019 (COVID-19) in Thailand นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณรรถกฤษ ธีระรัชชานนท์, ณฐกร รุ่งโรจน์, วิชญ์พล พลายงาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เดี่ยว ใจบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  1 2 3 6