แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทย

book.php

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทย

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: MA64001
 • ชื่อโครงงาน (English): A mathematical model for studying the outbreak of coronavirus disease-2019 (COVID-19) in Thailand

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณรรถกฤษ ธีระรัชชานนท์, ณฐกร รุ่งโรจน์, วิชญ์พล พลายงาม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เดี่ยว ใจบุญ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat