การวางโมเดลธุรกิจเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าแบบ Smart Grid ภาคครัวเรือน และการจัดการระดมทุนรูปแบบใหม่ (ICO: Initial Coin Offering)

book.php

การวางโมเดลธุรกิจเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าแบบ Smart Grid ภาคครัวเรือน และการจัดการระดมทุนรูปแบบใหม่ (ICO: Initial Coin Offering)

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: MA64007
 • ชื่อโครงงาน (English): Business model for private companies to invest in smart grid electricity system and the utilization of tokenization (ICO: Initial Coin Offering) as a way to raise fund

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พิชญา ปรมาเวศ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): มนสิการ จันทร์สร้าง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat