แอปพลิเคชันสำหรับฝึกฝนและเรียนรู้การเล่นระนาดเอก

book.php

แอปพลิเคชันสำหรับฝึกฝนและเรียนรู้การเล่นระนาดเอก

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CO64004
 • ชื่อโครงงาน (English): Ranad: Application for practicing and learning Thai xylophone

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธรรศกร ศิริสุวรรณ, ศุภกร ชินวัตร, สิร แย้มสระโส

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ชัยนันท์ วันอินทร์

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat