การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในระบบน้ำใต้โรงเรือนเลี้ยงไก่จากฟาร์มเลี้ยงไก่อินทรีย์ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

book.php

การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในระบบน้ำใต้โรงเรือนเลี้ยงไก่จากฟาร์มเลี้ยงไก่อินทรีย์ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64021
 • ชื่อโครงงาน (English): A study of plankton diversity and water quality in the water system under the chicken house of an organic farm during the rainy and winter seasons

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ชนิดาภา เอกอำนวย, ปารมี ธรรมกุลางกูร, ไปรยา ชัยปราการ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ทิพนาถ น้อยแก้ว

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat