ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบที่มีผลต่อสีของใบ Bauhinia aureifolia

book.php

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบที่มีผลต่อสีของใบ Bauhinia aureifolia

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64024
 • ชื่อโครงงาน (English): Leaf morphological characteristics affecting leaf color of Bauhinia aureifolia

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): รชานนท์ มั่นเขียว, ปราชญ์ จำรัสธนสาร, จักริน นวกิจวัฒนา

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): โอภาส พระเทพ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat