การใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์สำหรับความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Myrothecium nundatum ที่แยกออกจากจอกที่เป็นโรคใบใหม้

  •  Collection: 
  • ชื่อโครงงาน (English): The use of ISSR markers for genetic diversity of Myrothecium inundatum isolated from blighted leaf of diseased water lettuce นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): นันท์นภัส คลอดเพ็ง, พิชญ์สินี สมศิริกุล, มนัสนันท์ บุญระยอง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อรวรรณ ปิยะบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –  

    1 2 3