ผลของรังสีแกมม่าต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวสังข์หยด

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Effect of gamma ray on the growth and development of Sangyod rice นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): รวิภา ถมยา, สิริยากร มาสิก, ยศสินี พรหมทา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างคาร์โบพอลและเพกตินจากธรรมชาติในการสร้างเนื้อเจลสำหรับเจลล้างมือแอลกอฮอล์

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Study of the optimal ratio of carbopol and natural pectin to form a gel texture for alcohol hand sanitizer นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): มณสิชา ตั้งศิริภิญโญ, ปิยวรา โสวะนา, บุญยานุช หิรัญธเนศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาการแสดงออกของยีน DMC1 ในกุ้งแชบ๊วย เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายโมเลกุล ในการติดตามการเจริญของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของกุ้งเเชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis)

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Study on the expression of the DMC1 genes in banana shrimp for using as a molecular marker for reproductive development of banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สิรีญณาฐ โก, นภัสนันท์ แซ่ลิ่ม, สรวีย์ บุญมีประกอบ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อารีย์ สักยิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การใช้สารสกัดจากชาในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมปัง

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The use of tea extracts to extend the expiration date of bread นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณภัค เวชสุรียะกุล, วชิรวิทย์ โพธิ์สุวรรณ, วุฒิสรรค์ ปราชญ์พยนต์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อารีย์ สักยิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): อรวรรณ ปิยะบุญ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาฟิล์มไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่เสริมสารต้านจุลินทรีย์จากกานพลู กระชาย และขิง ในการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูสด

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Chitosan from the golden apple snail (Pomacea canaliculata) composite films with an extract from clove fingerroot and ginger for prolonging storage life of pork นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ศิรดา จันทร์เชย, ญาโณณัทฐ์ ถวัลย์เสรีวัฒนา, ภัททิยา โป้ซิ้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อารีย์ สักยิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การตรวจวัดปริมาณยาซัลฟาดิมิดีนตกค้างในเนื้อหมูด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีโดยใช้สารก่อสีสกัดจากธรรมชาติ

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Measuring the amount of Sulfadimidine antibiotic in pork by spectrophotometry method using natural-extracted color reagent นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กวีรภัทร์ ไชยไธสง, นนธนัช เตปันวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การเตรียมเปลือกแคปซูลแข็งจากคอลลาเจนสกัดจากแมงกะพรุน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Preparation of hard capsule shell from collagen extracted from jellyfish นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ฐาปกรณ์ พิพัฒน์ผจง, ธนบดี เลาลักษณเลิศ, ลภัส พรธนมนตรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาสูตรอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของด้วงสาคู

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The study on food types affecting the growth of Sago beetle นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เปมิกา ลีไตรรงค์, ณฐพร ฐิตินันท์, พลวิชญ์ ธีรพันธุวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): นิธิกานต์ คิมอิ๋ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาระบบเกษตรอัจฉริยะสําหรับการเลี้ยงกุ้งฝอย

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The study on smart farming system for Macrobrachium lanchesteri culture นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนกร จันทรุมาศ, ณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ, สุปภาดา พูนธนางกูร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): นิธิกานต์ คิมอิ๋ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาหาระดับความเค็มที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง (Cherax quadricarinatus)

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Salinity tolerance of juvenile red-claw crayfish (Cherax quadricarinatus) นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ศศิรดา ประทีปภวเมธา, กชพรรณ หิรัณยรัศมีวงศ์, เปรมา ตั้งปูชนียกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธัญญรัตน์ ดำเกาะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ทิพนาถ น้อยแก้ว บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ประสิทธิภาพของนาโนฟิลเตอร์จากโปรตีนจากข้าวโพดในการดูดซับไอออนของโลหะประจุสองบวก

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Electrospun nanofilter from Zein efficiency as divalent cation adsorber นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ฟ้าใส ตั้งสุนทรวิวัฒน์, ธีรนาฏ กันต์พิทยา, ปาติโมกข์ สหะพล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธัญญรัตน์ ดำเกาะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  คุณสมบัติทางกายภาพของเปเปอร์มาเช่ที่มีส่วนผสมของสารเชื่อมประสานที่เเตกต่างกัน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Different properties of paper mache which made by different adhesive นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กนิษฐา ธรรมศาสตร์, ภัคพสุตม์ เดชะปิยวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธัญญรัตน์ ดำเกาะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ผลของการใช้สารสกัดหยาบจากใบของต้นไชยาเพื่อยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย Erwinia carotovora ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเน่าเละในผักกาดหอม

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The effect of Cnidoscolus chayamansa leaf extracts on inhibition of Erwinia carotovora causing soft rot in lettuce นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กัญญาวีร์ อ้วนไตร, ชิษณุพงศ์ วรากรวรวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อรวรรณ ปิยะบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  แผ่นแปะสิวจากเปลือกมะนาวที่มีสารสกัดอย่างหยาบจากแก่นฝางเสนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus สาเหตุการเกิดสิวอักเสบ

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Acne film strips from lemon peels with Caesalpinia sappan heartwood extracts crude for inhibiting acne-causing bacteria Staphylococcus aureus นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กัญญณัช คงวณิช, ณัฐณิชา ธาดาชัยพงศธร, อิสรีย์ คหกิจไพศาล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อรวรรณ ปิยะบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  การพัฒนาถุงละอองเซลล์ต้นกำเนิดให้มีการแสดงออกของ ACE2 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวล่อจับไวรัส SARS-CoV-2 ในอนาคต

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of ACE2 expressing mesenchymal stem cell extracellular vesicles for future application as SARS-CoV-2 decoys นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กมลนัทธ์ มหิทธิโรจน์, ปัทมพร จุลเสนีย์ชร, วริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สถาพร วรรณธนวิจารณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  1 2 3