การศึกษาหาระดับความเค็มที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง (Cherax quadricarinatus)

book.php

การศึกษาหาระดับความเค็มที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง (Cherax quadricarinatus)

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64007
 • ชื่อโครงงาน (English): Salinity tolerance of juvenile red-claw crayfish (Cherax quadricarinatus)

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ศศิรดา ประทีปภวเมธา, กชพรรณ หิรัณยรัศมีวงศ์, เปรมา ตั้งปูชนียกุล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธัญญรัตน์ ดำเกาะ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ทิพนาถ น้อยแก้ว

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat