การพัฒนาถุงละอองเซลล์ต้นกำเนิดให้มีการแสดงออกของ ACE2 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวล่อจับไวรัส SARS-CoV-2 ในอนาคต

book.php

การพัฒนาถุงละอองเซลล์ต้นกำเนิดให้มีการแสดงออกของ ACE2 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวล่อจับไวรัส SARS-CoV-2 ในอนาคต

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64001
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of ACE2 expressing mesenchymal stem cell extracellular vesicles for future application as SARS-CoV-2 decoys

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กมลนัทธ์ มหิทธิโรจน์, ปัทมพร จุลเสนีย์ชร, วริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สถาพร วรรณธนวิจารณ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat