การศึกษาการแสดงออกของยีน DMC1 ในกุ้งแชบ๊วย เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายโมเลกุล ในการติดตามการเจริญของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของกุ้งเเชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis)

book.php

การศึกษาการแสดงออกของยีน DMC1 ในกุ้งแชบ๊วย เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายโมเลกุล ในการติดตามการเจริญของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของกุ้งเเชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis)

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64014
 • ชื่อโครงงาน (English): Study on the expression of the DMC1 genes in banana shrimp for using as a molecular marker for reproductive development of banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis)

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สิรีญณาฐ โก, นภัสนันท์ แซ่ลิ่ม, สรวีย์ บุญมีประกอบ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อารีย์ สักยิ้ม

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat