การเพาะเลี้ยงลิเวอร์เวิร์ตชนิด Marchantia emarginata ใน Terrarium

book.php

การเพาะเลี้ยงลิเวอร์เวิร์ตชนิด Marchantia emarginata ใน Terrarium

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: BI64028
 • ชื่อโครงงาน (English): Cultivation of liverwort (Marchantia emarginata) in Terrarium

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนาธร จันทร์คำ, ดารากร ประมังคะตา, มัชฌิมา เพ็ญนุกูล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat