MWIT Collection

book-list.php

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบที่มีผลต่อสีของใบ Bauhinia aureifolia

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64024
 • ชื่อโครงงาน (English): Leaf morphological characteristics affecting leaf color of Bauhinia aureifolia นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): รชานนท์ มั่นเขียว, ปราชญ์ จำรัสธนสาร, จักริน นวกิจวัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): โอภาส พระเทพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  book-list.php

  ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเห็ดแครง (Schizophyllum commune) ในการยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียในขนมปัง

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64023
 • ชื่อโครงงาน (English): Efficiency of antifungal activity of split gill fungus (Schizophyllum commune) crude extracts against bread spoilage นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กานต์สิรี กันทรวิชัยวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ภัทรญา กลิ่นทอง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  ฟิล์มพลาสติกชีวภาพไคโตซานจากเห็ดนางรม

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64022
 • ชื่อโครงงาน (English): Chitosan-based bioplastic film from Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สุภนัย รอดนารี, กษิดิศ ศานต์รักษ์, ภูมินทร์ วิมุตติโกศล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ภัทรญา กลิ่นทอง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในระบบน้ำใต้โรงเรือนเลี้ยงไก่จากฟาร์มเลี้ยงไก่อินทรีย์ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64021
 • ชื่อโครงงาน (English): A study of plankton diversity and water quality in the water system under the chicken house of an organic farm during the rainy and winter seasons นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ชนิดาภา เอกอำนวย, ปารมี ธรรมกุลางกูร, ไปรยา ชัยปราการ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ทิพนาถ น้อยแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การทำนายเปปไทด์ต้านแบคทีเรียก่อสิว (Propionibacterium acnes) จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนชนิดต่าง ๆ

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64020
 • ชื่อโครงงาน (English): Prediction of anti Propionibacterium acnes peptides from various proteases hydrolyzed Riceberry rice bran นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พรพินิต ประสาทกุล, ธนกมล คงสนธิ, นพรดา ม้าสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ทิพนาถ น้อยแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  ซอฟต์แวร์เกมเพื่อการศึกษาเรื่องโครงสร้างและการทำงานของเซลล์

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64019
 • ชื่อโครงงาน (English): Computer game of cell structure and function in biology นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พีรดนย์ สารแก้ว, ณภัทร สมิทธิกร, กฤตภาส บุญโยม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สุภานันท์ สุจริต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  book-list.php

  การแยกพืชมีพิษที่มีลักษณะสัณฐานคล้ายกับพืชรับประทานได้ โดยเครื่องหมายโมเลกุล

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64018
 • ชื่อโครงงาน (English): Identification of toxic plants from morphologically similar edible plants in Thailand using DNA Barcode นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณัฐนา โชคบุญเจริญ, ภัสนันท์ บวรไกรเลิศ, ฟ้าใส โตธนะรุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สุภานันท์ สุจริต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  book-list.php

  ความสามารถของอนุภาคลิโพโซมในการขนส่งอาร์เอ็นเอเข้าสู่เซลล์ไตของตัวอ่อนมนุษย์ HEK293T cell line

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64017
 • ชื่อโครงงาน (English): The ability of liposome to transport RNA into HEK293T cell line นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สรวิชญ์ สงวนงาม, ปภิณวิช อนันตะเศรษฐกูล, ณัฐวะกร มีเเสง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  book-list.php

  ผลของรังสีแกมม่าต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวสังข์หยด

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64016
 • ชื่อโครงงาน (English): Effect of gamma ray on the growth and development of Sangyod rice นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): รวิภา ถมยา, สิริยากร มาสิก, ยศสินี พรหมทา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างคาร์โบพอลและเพกตินจากธรรมชาติในการสร้างเนื้อเจลสำหรับเจลล้างมือแอลกอฮอล์

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64015
 • ชื่อโครงงาน (English): Study of the optimal ratio of carbopol and natural pectin to form a gel texture for alcohol hand sanitizer นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): มณสิชา ตั้งศิริภิญโญ, ปิยวรา โสวะนา, บุญยานุช หิรัญธเนศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การศึกษาการแสดงออกของยีน DMC1 ในกุ้งแชบ๊วย เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายโมเลกุล ในการติดตามการเจริญของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของกุ้งเเชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis)

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64014
 • ชื่อโครงงาน (English): Study on the expression of the DMC1 genes in banana shrimp for using as a molecular marker for reproductive development of banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สิรีญณาฐ โก, นภัสนันท์ แซ่ลิ่ม, สรวีย์ บุญมีประกอบ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อารีย์ สักยิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การใช้สารสกัดจากชาในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมปัง

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64013
 • ชื่อโครงงาน (English): The use of tea extracts to extend the expiration date of bread นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณภัค เวชสุรียะกุล, วชิรวิทย์ โพธิ์สุวรรณ, วุฒิสรรค์ ปราชญ์พยนต์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อารีย์ สักยิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): อรวรรณ ปิยะบุญ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การศึกษาฟิล์มไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่เสริมสารต้านจุลินทรีย์จากกานพลู กระชาย และขิง ในการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูสด

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64012
 • ชื่อโครงงาน (English): Chitosan from the golden apple snail (Pomacea canaliculata) composite films with an extract from clove fingerroot and ginger for prolonging storage life of pork นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ศิรดา จันทร์เชย, ญาโณณัทฐ์ ถวัลย์เสรีวัฒนา, ภัททิยา โป้ซิ้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อารีย์ สักยิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การตรวจวัดปริมาณยาซัลฟาดิมิดีนตกค้างในเนื้อหมูด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีโดยใช้สารก่อสีสกัดจากธรรมชาติ

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64011
 • ชื่อโครงงาน (English): Measuring the amount of Sulfadimidine antibiotic in pork by spectrophotometry method using natural-extracted color reagent นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กวีรภัทร์ ไชยไธสง, นนธนัช เตปันวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การเตรียมเปลือกแคปซูลแข็งจากคอลลาเจนสกัดจากแมงกะพรุน

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64010
 • ชื่อโครงงาน (English): Preparation of hard capsule shell from collagen extracted from jellyfish นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ฐาปกรณ์ พิพัฒน์ผจง, ธนบดี เลาลักษณเลิศ, ลภัส พรธนมนตรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  1 3 4 5 6