MWIT Collection

book-list.php

การตรวจวัดปริมาณซิเตรตในปัสสาวะด้วยเซนเซอร์กระดาษเชิงสีเพื่อการบ่งชี้โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

 •  Collection: 
 • Call Number: CH64008
 • ชื่อโครงงาน (English): Citrate detection in urine by colorimetric paper-based sensor for screening of prostate cancer นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณัฐนรี วงศ์สืบสันตติ, แพรฟ้า สุธีวีระขจร, ณัฐณิชา ชนานำ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เกียรติภูมิ รอดพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  book-list.php

  การสังเคราะห์วัสดุจำรูปชนิดเหนี่ยวนำโดยน้ำที่มีเซลลูโลสเป็นโครงสร้างพื้นฐานจากใบสับปะรด

 •  Collection: 
 • Call Number: CH64007
 • ชื่อโครงงาน (English): Synthesis of water-induced cellulose-based shape memory material from pineapple leaves นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ภูริพงษ์ ลิ้มสุชาติ, ชณัฐปกรณ์ สิรินทรโสภณ, มหาสมุฏ พุฒทอง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เกียรติภูมิ รอดพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  book-list.php

  การปรับปรุงคุณภาพของไคโตซานฟิล์มที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ พอลิเอทิลีนไกลคอล และเจลาติน เพื่อประยุกต์ใช้ในการยับยั้งแบคทีเรีย

 •  Collection: 
 • Call Number: CH64006
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of chitosan film containing silver nanoparticles for antibacterial application using polyvinyl alcohol, polyethylene glycol and gelatin นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): โชษิตา กังสภัทรกุล, นิปุณ ดัชนี, นพนิธิ พุทธเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): อารีย์ สักยิ้ม บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  book-list.php

  การสังเคราะห์เซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาเป็นส่วนผสมของการผลิตไบโอพลาสติก

 •  Collection: 
 • Call Number: CH64005
 • ชื่อโครงงาน (English): Synthesis of cellulose from waste materials to produce ingredient for bioplastic นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธีรวิชญ์ ระวังวงศ์, ธีรวัชร์ แสงอุไร, ปรเมศวร์ ติ้งสมชัยศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  book-list.php

  การพัฒนาฟิล์มแบคทีเรียเซลลูโลสผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับตรวจสอบการเน่าเสียของเนื้อสัตว์

 •  Collection: 
 • Call Number: CH64004
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of bacterial cellulose film with mangosteen peel extract as meat freshness indicator นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณฐพรรณอร เกียรติดิลกรัฐ, ชมพูนุท โสมภีร์, ธันยพร ประเสริฐวชิรากุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อุษา จีนเจนกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): วีรวุฒิ เทียนขาว บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ไฮโดรเจลจากไคโตซาน

 •  Collection: 
 • Call Number: CH64003
 • ชื่อโครงงาน (English): Appropriate methods for synthesizing hydrogels using chitosan นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พรพิพัฒน์ แหขุนทด, ธนธรณ์ ทีฆรัตนมงคล, วงศธร วัฒนานนท์เสถียร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อุษา จีนเจนกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): วีรวุฒิ เทียนขาว บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  ผลิตภัณฑ์ฉนวนความร้อนจากชานอ้อย

 •  Collection: 
 • Call Number: CH64002
 • ชื่อโครงงาน (English): The development of thermal insulation from sugarcane bagasse fiber นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ศิริกาญจน์ กาญจนสอาด, รตา อุตตะมะ, ปกรณ์สิทธิ์ สิทธิเวชไทย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อุษา จีนเจนกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การพัฒนาทรายแมวย่อยสลายได้จากผักตบชวาและกากกาแฟ

 •  Collection: 
 • Call Number: CH64001
 • ชื่อโครงงาน (English): Developing decompose cat litter from water hyacinth and coffee grounds นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ปวรา วิสุทธิรัตนมณี, ชินาธิป เชี่ยวชาญวัฒนา, ธนัช อำไพพิสุทธิ์สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อุษา จีนเจนกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมธรรมดาไม่ห่อ (Lactuca sativa var. crispa) ภายใต้แสงธรรมชาติและแสง LED

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64031
 • ชื่อโครงงาน (English): The comparison of morphology and growth of lettuce (Lactuca sativa var. crispa) under the condition of natural light and LED light นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): วรัชญะ วัชโรทยางกูร, ธนัท รงค์บัญฑิต, กฤษติธี โชติคราม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบเบื้องต้นของพืชสกุลกาติดในประเทศไทย

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64030
 • ชื่อโครงงาน (English): A preliminary study on leaf anatomy of Erycibe Roxb. in Thailand นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เบญญาวัธน์ ก้องนาวา, พลอยภัสสร ถิรจิตโต, อชิรญา มานิตกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ปวีณา ไตรเพิ่ม บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  book-list.php

  กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อไม้ของสกุล Ficus สกุลย่อย Synoecia วงศ์มะเดื่อ (Moraceae) บางชนิดในประเทศไทย

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64029
 • ชื่อโครงงาน (English): The comparative wood anatomy of some species of Ficus subg. Synoecia (Moraceae) in Thailand นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ทรงโปรด อ่องศรี, ศุภกร แย้มหลั่งทรัพย์, ภูมิพัฒน์ ซิมธวัธชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  book-list.php

  การเพาะเลี้ยงลิเวอร์เวิร์ตชนิด Marchantia emarginata ใน Terrarium

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64028
 • ชื่อโครงงาน (English): Cultivation of liverwort (Marchantia emarginata) in Terrarium นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนาธร จันทร์คำ, ดารากร ประมังคะตา, มัชฌิมา เพ็ญนุกูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  การลดความขมผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด (Lactuca sativa var. capitata L.) ในฟาร์มขนาดเล็ก

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64027
 • ชื่อโครงงาน (English): Reducing bitterness of butterhead lettuce (Lactuca sativa var. capitata L.) in small farm นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): อเนชา อติโรจน์ปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  book-list.php

  ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและความหลากหลายของสารพฤกษเคมีของบีโกเนียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64026
 • ชื่อโครงงาน (English): Phylogenetic relationship and phytochemical diversity of Asian Begonia นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ไปรยา ไมยวา พรหมบุตร, กิติญาดา ลิมเรืองรอง, เดชาวัต เชวงมหาปีติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): โอภาส พระเทพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  book-list.php

  ผลของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตและกรดอะซีทิล ซาลิซิลิกต่อการงอกและพัฒนาการของต้นกล้าถั่วเขียว (Vigna radiata L.)

 •  Collection: 
 • Call Number: BI64025
 • ชื่อโครงงาน (English): Effects of copper (II) sulphate and acetylsalicylic acid on seed germination and seedling development of Vigna radiata L. นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ดลชนก ลามะให, ชัดชาญ ทรัพย์สมานวงศ์, กฤช ตันประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): โอภาส พระเทพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  1 2 3 4 5 6