การสังเคราะห์วัสดุจำรูปชนิดเหนี่ยวนำโดยน้ำที่มีเซลลูโลสเป็นโครงสร้างพื้นฐานจากใบสับปะรด

book.php

การสังเคราะห์วัสดุจำรูปชนิดเหนี่ยวนำโดยน้ำที่มีเซลลูโลสเป็นโครงสร้างพื้นฐานจากใบสับปะรด

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64007
 • ชื่อโครงงาน (English): Synthesis of water-induced cellulose-based shape memory material from pineapple leaves

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ภูริพงษ์ ลิ้มสุชาติ, ชณัฐปกรณ์ สิรินทรโสภณ, มหาสมุฏ พุฒทอง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เกียรติภูมิ รอดพันธ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat