การพัฒนาฟิล์มแบคทีเรียเซลลูโลสผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับตรวจสอบการเน่าเสียของเนื้อสัตว์

book.php

การพัฒนาฟิล์มแบคทีเรียเซลลูโลสผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับตรวจสอบการเน่าเสียของเนื้อสัตว์

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64004
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of bacterial cellulose film with mangosteen peel extract as meat freshness indicator

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณฐพรรณอร เกียรติดิลกรัฐ, ชมพูนุท โสมภีร์, ธันยพร ประเสริฐวชิรากุล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อุษา จีนเจนกิจ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): วีรวุฒิ เทียนขาว

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat