การศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซมลิเพสจากเมล็ดฟักทองเมื่อใช้วิธีการตรึงรูปบนไคโตซาน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Immobilization and catalytic properties of pumpkin seed lipase on chitosan นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พิมพ์วุฒิ เนติสุนทร, จิรัฏฐ์ สตีเฟ่น ลำเพาพงศ์, สุทธิภัทร จิตรแหง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ดวงแข ศรีคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร oxybenzone โดยการวัดความเข้มสีของการเกิดสารเชิงซ้อนกับคอปเปอร์ไอออน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of colorimetric technique for quantitative analysis of oxybenzone by formation of copper complex นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): จิรายุ หงส์อมตะ, ธาม สันติลินนท์, สถาปนา อาจหาญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ดวงแข ศรีคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการบําบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของยาย้อมสีผมด้วย Electro-Fenton reaction

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Study of the optimum condition for treatment of wastewater contaminated with hair dye using Electro-Fenton reaction นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ปทิตตา ฉัตรวิชชานนท์, พรประดับ บุญรอด, อู่ทอง เสนางคนิกร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ดวงแข ศรีคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การพัฒนาเซนเซอร์เชิงสีจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อตรวจวัดความสดของอาหารทะเล

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The development of colorimetric sensor from mangosteen peel extract for seafood spoilage detection นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธัญชนก วันสุข, ชัชพิมุข ลือขจร, อชิระ ใจหวัง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ณุจุฑา ธรรมสุเมธ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  Fruit-Long : แผ่นดูดซับเอทิลีนจากดินเหนียวนาโนและนาโนเซลลูโลสเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Fruit-Long : ethylene adsorbent sheet from nanoclay and nanocellulose for extending fruit shelf-life นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พิชญุตม์ ลือปิยะพาณิชย์, กวิสรา รุจิประภากร, ลักษิกา หงส์ฟ่องฟ้า อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ณุจุฑา ธรรมสุเมธ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  การเตรียมอิเล็กโทรไลต์แบบเจลจาก Agar/Gelatinและ cross-link ด้วย Glutaraldehyde เพื่อใช้ในแบตเตอรี่อลูมิเนียม-อากาศ

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): A preparation of agar/gelatin and cross-linking with glutaraldehyde using in gel electrolyte for aluminium-air battery นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พัชรพร ไทยสุริโย, สัณหณัฐทวี ธนรัช, ปภาสร วัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): วัลลภ คงนะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ผลของขนาดอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการงอกของเมล็ดพริกชี้ฟ้า

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The effect of zinc oxide nanoparticles on germination of cayenne pepper seed นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ปุลพร แสนสุข, ปณชัย โชคถนอมทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): วัลลภ คงนะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ทรายแมวจากเบนโทไนท์และถ่านชีวภาพจากแกลบ

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Cat litter from bentonite and rice husk biochar นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณิชาภา วรพรรณโสภาค, สรวีย์ สุวรรณรักษ์, คณาธิป พลัดเมือง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): วัลลภ คงนะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาสีย้อมจากธรรมชาติเพื่อใช้ย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Study of natural dyes to dye plaque in the mouth นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ดรัณ บูรณะ, ธนโชติ โรจนวานิชกิจ, ชานน อิทธิฤกษ์มงคล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): วัลลภ คงนะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  การยืดอายุผลฟักทองหลังผ่าออกโดยไคโตซาน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Extending shelf life of fresh-cut pumpkin by chitosan นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): จักรกฤษณ์ ตันซื่อ, เจษฎากร ผลลาภ, นพณัฐ นันทุรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): วัลลภ คงนะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  การกำจัดน้ำทิ้งสังเคราะห์ของไอออนโลหะทองแดงโดยถ่านที่ได้จากเปลือกทุเรียน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Eliminating Copper (II) ion with carbon from durian peel นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนวิชญ์ แสบงบาลเจริญชัย, ธนัช แซ่หลี, ภาคิน ลีไตรรงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สาโรจน์ บุญเส็ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): เกียรติภูมิ รอดพันธ์ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาเบื้องต้นของการผลิตไฮโดรเจนด้วยคลัสเตอร์พาราเดียมจากฟอร์มัลดีไฮด์ โดยใช้การคำนวณแบบ DFT

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Preliminary study the palladium clusters for hydrogen production from formaldehyde using DFT calculation นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): น้ำฟ้า พัฒนรังสรรค์, พาทิศ พูลทองคำ, ภูริช ดีเป็นธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สาโรจน์ บุญเส็ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  การใช้ทฤษฎีเพื่อศึกษาปฏิกิริยา cross-coupling ระหว่าง iodobenzene และ 1,2-dimethyldisulfane โดยใช้ nickel และ palladium pincer complex ที่ทำหน้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Theoretical study of the cross-coupling reaction between iodobenzene and 1,2-dimethyldisulfane using nickel and palladium pincer complex as catalyst นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กานต์ จิวัธยากูล, ทวี ตั้งวิจิตรสกุล, ศุภวิชญ์ ศรีสิทธิพร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สาโรจน์ บุญเส็ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  นวัตกรรมชุดทดสอบเหงื่อสามฟังก์ชันเพื่อการวิเคราะห์ระดับไมโครของปริมาณเเคลเซียม ฟอสเฟต เเละ ค่ากรดเบสสู่การประเมินภาวะเสี่ยงโรคกระดูกพรุน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Innovative trifunctional sweat sensor for microanalysis of calcium, phosphate and pH towards osteoporosis risk assessment นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กฤษฏิ์ กสิกพันธุ์, กรวีร์ ลีลาอดิศร, พัฒฒ์ พฤฒิวิลัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เกียรติภูมิ รอดพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  การกำจัดและตรวจวัด Bisphenol-A โดยการประยุกต์ใช้ผักตบชวา

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Removal and detection of bisphenol-A by the application of water hyacinth นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณภัทร แย้มยิ่ง, ทศธรรมรังสี รัตนเสถียร, ต้นข้าว จิตรนิรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เกียรติภูมิ รอดพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): วีรวุฒิ เทียนขาว บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  1 2