การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการบําบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของยาย้อมสีผมด้วย Electro-Fenton reaction

book.php

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการบําบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของยาย้อมสีผมด้วย Electro-Fenton reaction

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64022
 • ชื่อโครงงาน (English): Study of the optimum condition for treatment of wastewater contaminated with hair dye using Electro-Fenton reaction

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ปทิตตา ฉัตรวิชชานนท์, พรประดับ บุญรอด, อู่ทอง เสนางคนิกร

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ดวงแข ศรีคุณ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat