การใช้ทฤษฎีเพื่อศึกษาปฏิกิริยา cross-coupling ระหว่าง iodobenzene และ 1,2-dimethyldisulfane โดยใช้ nickel และ palladium pincer complex ที่ทำหน้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

book.php

การใช้ทฤษฎีเพื่อศึกษาปฏิกิริยา cross-coupling ระหว่าง iodobenzene และ 1,2-dimethyldisulfane โดยใช้ nickel และ palladium pincer complex ที่ทำหน้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64012
 • ชื่อโครงงาน (English): Theoretical study of the cross-coupling reaction between iodobenzene and 1,2-dimethyldisulfane using nickel and palladium pincer complex as catalyst

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กานต์ จิวัธยากูล, ทวี ตั้งวิจิตรสกุล, ศุภวิชญ์ ศรีสิทธิพร

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สาโรจน์ บุญเส็ง

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat