การเตรียมอิเล็กโทรไลต์แบบเจลจาก Agar/Gelatinและ cross-link ด้วย Glutaraldehyde เพื่อใช้ในแบตเตอรี่อลูมิเนียม-อากาศ

book.php

การเตรียมอิเล็กโทรไลต์แบบเจลจาก Agar/Gelatinและ cross-link ด้วย Glutaraldehyde เพื่อใช้ในแบตเตอรี่อลูมิเนียม-อากาศ

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64019
 • ชื่อโครงงาน (English): A preparation of agar/gelatin and cross-linking with glutaraldehyde using in gel electrolyte for aluminium-air battery

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พัชรพร ไทยสุริโย, สัณหณัฐทวี ธนรัช, ปภาสร วัฒนกุล

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): วัลลภ คงนะ

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): –

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat