การเตรียมและการตรวจสอบเส้นใยของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพื่อนำมาทำกระดาษชั้นกรอง

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Preparation and characterization of monocotyledon fibers for filter paper application นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ราเมศวร์ พรหมคง,นรภัทร แท่นมณี, ชยพล หล้าแหล่ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายระยะไกลต้นทุนต่ำ

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Low-cost automatic scanning thermometer นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ภาสวี ตรีราภี, ณภัทร ธารไทรทอง, ฐิติภูมิ โกมุทานุสรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อการสังเกตดิถีดวงจันทร์โดยใช้การคำนวณวันจูเลียน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of teaching material for Moon phase observation using Julian day calculation นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กฤษฏิวัส ธนกำธร, ภควัต ณัฎฐานิธิพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธัญนันท์ สมนาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  เครื่องเก็บขยะผิวน้ำอัตโนมัติ

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Auto-collecting garbage machine นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ยศภูมิ โกศลวิทยาธรรม, นราวิชญ์ มีคุณ, ธีร์ธวัช แย้มวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธัญนันท์ สมนาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การพัฒนาเมาส์ไร้สายโดยอาศัยการเก็บพลังงานจากการใช้งานเพื่อนําไปใช้เป็นแหล่งพลังงานให้แก่เมาส์

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Self-charging electric mouse นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เสฏฐวุฒิ อินทรประดิษฐ์, ธัญธีร์ กีรติเจริญวงศ์, ธันยธรณ์ ประเสริฐวชิรากุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ชาคริต สมานรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): จตุพร พันตรี บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  การพัฒนาระบบหุ่นยนต์เดินตาม

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of auto-follow robotics system นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เมธาสิทธิ์ ตันศิริ, พงศ์ปณต สวโรจน์, นนทพัฒน์ นิวัฒนกาญจนา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จตุพร พันตรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ชาคริต สมานรักษ์ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ศึกษาสมบัติทางกายภาพของสาร lead-free (K1-xNaxNbO3) ภายใต้อุณหภูมิ และความดันเปลี่ยนไป

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The physical and electronic properties of lead-free (K1-xNaxNbO3) at temperature and pressure change นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณัฐกิตติ์ ชัยเจริญไมตรี, ชาญ สงเดช, ปุณยธร ทวีศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อนุชา ประทุมมา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ชุดทดลองการแทรกสอดแบบโพลาไรเซชันสำหรับการแทรกสอดของแสงแบบโพลาไรซ์

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Interference of polarized light with polarization interferometer นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน, ศศิภา สนั่นเสียง, ภูริณัฐ รุ่งโรจน์กิติยศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): กิติศักดิ์ บุญขำ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  ออกแบบและจำลองวงจรระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานช่วงความถี่คลื่นวิทยุ

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Modeling and simulation of radio frequency (RF) energy harvesting system and circuits นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ภาคิน ส่งศรีบุญสิทธิ์, เขมจิรัฎฐ์ เฮงสวัสดิ์, อัจฉริยา โรจน์บัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ปราณี ดิษรัฐกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): สุทธิวัฒน์ หมาดหลี บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ระบบการลดเสียงรบกวนของคลิปเสียงโดยใช้อัลกอริทึม LMS

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Noise reduction in audio clip using least mean square algorithm นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กรชนก เจริญยงอยู่, เตชินี พิริยะวรากุล, ธนัยนันท์ พรพลธีรกูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ปราณี ดิษรัฐกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): สุทธิวัฒน์ หมาดหลี บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –

  ระบบเตือนการนั่งผิดท่า โดยวิเคราะห์มุมเอียงของหลังและคอ

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Warning system for wrong posture sitting by analyzing the tilt angle of the back and neck นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนาทิตย์ ประดับไทย, ชิษณุพงศ์ แสงสินธุ์, กันตณัช โภชนะสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สมพร บัวประทุม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาการใช้สาร Non-Newtonian fluid ในการสร้างแผ่นรองเท้า เพื่อกระจายแรงอย่างเหมาะสม

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Study of Non-Newtonian fluid used in shoes insole for optimizing force distribution นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พชร กิตติพงศธรชัย, ภาธร พัทมุข, ยศภัทร ชมพูพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สมพร บัวประทุม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การทํานายสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของ K-Intercalated polymeric carbon nitride ภายใต้ความดันสูง

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Theoretical predictions of structural and electronic properties of K-Intercalated polymeric carbon nitride (KPCN) under high pressure นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ภูผา โชคพระสมบัติ, ญาณศรณ์ อังคณาวิศัลย์, ถิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พรมงคล จิ้มลิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การทำนายการเปลี่ยนสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของโพแทสเซียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Predicting of the structural and electronic properties of potassium dioxide under high pressure นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ภูริช ทัศนัย, กฤตภาส แก้วลำพูน, อเนชา ยกสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): พรมงคล จิ้มลิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธุ์ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –