ศึกษาสมบัติทางกายภาพของสาร lead-free (K1-xNaxNbO3) ภายใต้อุณหภูมิ และความดันเปลี่ยนไป

book.php

ศึกษาสมบัติทางกายภาพของสาร lead-free (K1-xNaxNbO3) ภายใต้อุณหภูมิ และความดันเปลี่ยนไป

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: PH64008
 • ชื่อโครงงาน (English): The physical and electronic properties of lead-free (K1-xNaxNbO3) at temperature and pressure change

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณัฐกิตติ์ ชัยเจริญไมตรี, ชาญ สงเดช, ปุณยธร ทวีศักดิ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อนุชา ประทุมมา

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): Download

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat