King Rama IX: Water Management

พระราชกรณียกิจด้าน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“...หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้...”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ ณ สวนจิตรลดา วันที่ 17 มีนาคม 2529

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล็งเห็นความสำคัญของน้ำในการหล่อเลี้ยงชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎร จึงทรงพระกรุณาดำริริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

“...We must realize the importance of water. We need it to drink, for daily use and for agriculture. Where there is water, there is life. If there is water, we can survive. If there is no electricity, we can still survive. However, if there is no water but there is electricity, we will perish...”

Speech of His Majesty King Bhumibol Adulyadej delivered at Chitralada Palace on 17th March 1986

Based on this concept, a large proportion of the royal Projects are concerned with water issues.

พระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Water Management Projects