โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“...แล้วก็ต้องทำการเรียกว่า การกรองน้ำ ให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครก แล้วก็ปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่ทำการเพาะปลูก หรือทำทุ่งหญ้า หลังจากนั้นน้ำที่เหลือก็ลงทะเล โดยที่ไม่ทำให้น้ำนั้นเสีย...”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 กันยายน 2533

“...แล้วก็ต้องทำการเรียกว่า การกรองน้ำ ให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครก แล้วก็ปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่ทำการเพาะปลูก หรือทำทุ่งหญ้า หลังจากนั้นน้ำที่เหลือก็ลงทะเล โดยที่ไม่ทำให้น้ำนั้นเสีย...”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 กันยายน 2533

โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มูลนิธิชัยพัฒนาได้ริเริ่มโครงการศึกษาวิจัย วิธีการบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะมูลฝอย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ณ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการบำบัดน้ำเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีและบริเวณใกล้เคียงโดยใช้หลักการ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” อาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในน้ำ ใช้พืช เช่น ธูปฤาษี หญ้าอาหารสัตว์ในการเติมออกซิเจนให้จุลินทรีย์และดูดซึมสารต่างๆ อาศัยสายลมและแสงแดดเพื่อเติมอากาศในน้ำและทำลายเชื้อโรค รวมถึงการใช้ป่าโกงกางและการขึ้นลงของน้ำทะเลในการกรองและเจือจางน้ำเสีย โดยขั้นตอนเหล่านี้ดำเนินการผ่านระบบบำบัด 4 ระบบ ได้แก่ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (Lagoon treatment) ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย (Plant and grass filtration) ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม (Constructed wetland) และระบบแปลงพืชป่าชายเลน (Mangrove forest filtration)

โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการช่วยบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำคุณภาพดี ช่วยฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้จากการจับสัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้แก่หน่วยงานต่างๆและผู้สนใจ

The Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project

In light of His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s natural methods of wastewater treatment, garbage management and mangrove preservation, the Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project (LERD Project) was established in 1991 at Petchburi Province to treat municipal wastewater from Petchburi Province. The LERD Project used 4 treatment systems: Lagoon treatment, Plant and grass filtration, Constructed wetland and Mangrove forest filtration. Following its’ success, this project is known as the model of wastewater treatment and garbage management in Thailand.