ก้าวตาม ๙… ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Title:  นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 – ก้าวตาม ๙… ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช URL:   http://www.tcdc.or.th/creativethailand/magazine/index.php

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Title:   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Description:   สำนักหอสมุด โดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือด้านการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เป็นคลังความรู้ สนับสนุนการเรียน การสอน ของโครงการพระดาบส และสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีการสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานของการเกษตรไทย ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ URL:   http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติออนไลน์เพื่อพ่อ

Title:   พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติออนไลน์เพื่อพ่อ Description:   พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ King 9 Moment บนเว็บไซต์ king9moment.com เกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากหลายองค์กรที่ต้องการร่วมกันสร้างอนุสรณ์แห่งความทรงจำ ที่ทรงคุณค่าในรัชกาลที่ 9 อันประกอบไปด้วยพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ ความทรงจำ และความรู้สึกดีๆ ของประชาชนชาวไทย ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้ความเชี่ยวชาญของทีมผู้จัดทำเว็บไซต์ในการถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านเทคโนโลยี และเทคนิคพิเศษในการนำเสนอที่จะนำประชาชนชาวไทยรวมถึงเยาวชนคนรุ่นหลังที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้น ไปสัมผัสความทรงจำได้เสมือนอยู่ ในช่วงเวลานั้นอีกครั้ง โดยหวังว่าพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ และแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนชาวไทย URL:   http://node.king9moment.com/