ก้าวตาม ๙… ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

content-single.php

ct-1259

Title:  นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 – ก้าวตาม ๙… ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
URL:   http://www.tcdc.or.th/creativethailand/magazine/index.php