การวางโมเดลธุรกิจเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าแบบ Smart Grid ภาคครัวเรือน และการจัดการระดมทุนรูปแบบใหม่ (ICO: Initial Coin Offering)

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Business model for private companies to invest in smart grid electricity system and the utilization of tokenization (ICO: Initial Coin Offering) as a way to raise fund นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): พิชญา ปรมาเวศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): มนสิการ จันทร์สร้าง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  โปรแกรมวิเคราะห์ลักษณะโครมาโทแกรมของตัวอย่างน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟสองมิติแบบทั่วถึงเพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารผสม

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Program for high performance chemical fingerprinting of essential oil samples with comprehensive two-dimensional gas chromatography to study the components of substances นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร, ศิระ ดวงเนตร, พชรกฤษฏ์ พรหมสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อมรศรี อมรวัชรพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาการจัดตารางเรียนของโรงเรียน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Algorithm to solve school timetable problem นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธีร์ธวัช ไชยนพกุล, ภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ, ภูรินทร์ จารุสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อมรศรี อมรวัชรพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ทศพร แสงจ้า บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การศึกษาอัตราการลดของแบตเตอรีของแอปเปิลเพนซิลและทําแอปพลิเคชันบอกระยะเวลาในการใช้แอปเปิลเพนซิล

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Predicting the apple pencil battery life and make an application that tell current battery lifetime นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กฤติน ลุ่นเซียะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธรรมนูญ ผุยรอด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): สุพรรณี เชื้อนุ่น บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  การขยายทฤษฎีบทเศษเหลือของพหุนาม

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Generalizing polynomial remainder theorem นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เธียร ครุพงศ์, วิษณุพร พรหมสิรินิมิต, ณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธรรมนูญ ผุยรอด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  วิธีการใหม่ในการปรับปรุงค่า Avalanche ของอัลกอริทึม AES ด้วยการประยุกต์ใช้ปัญหา Josephus

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): A new approach to improve Avalanche effect of AES algorithm using the Josephus problem นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ชีวานนท์ ชุลีคร, เบอร์นาร์ด คองเกียต เปห์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธนัชกฤศ แก้วเต็ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ทศพร แสงจ้า บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทย

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): A mathematical model for studying the outbreak of coronavirus disease-2019 (COVID-19) in Thailand นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ณรรถกฤษ ธีระรัชชานนท์, ณฐกร รุ่งโรจน์, วิชญ์พล พลายงาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เดี่ยว ใจบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download