ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาการจัดตารางเรียนของโรงเรียน

  •  Collection: 
  • ชื่อโครงงาน (English): Algorithm to solve school timetable problem นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธีร์ธวัช ไชยนพกุล, ภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ, ภูรินทร์ จารุสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): อมรศรี อมรวัชรพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ทศพร แสงจ้า บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

    การศึกษาอัตราการลดของแบตเตอรีของแอปเปิลเพนซิลและทําแอปพลิเคชันบอกระยะเวลาในการใช้แอปเปิลเพนซิล

  •  Collection: 
  • ชื่อโครงงาน (English): Predicting the apple pencil battery life and make an application that tell current battery lifetime นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): กฤติน ลุ่นเซียะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ธรรมนูญ ผุยรอด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): สุพรรณี เชื้อนุ่น บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

    การศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบเบื้องต้นของพืชสกุลกาติดในประเทศไทย

  •  Collection: 
  • ชื่อโครงงาน (English): A preliminary study on leaf anatomy of Erycibe Roxb. in Thailand นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): เบญญาวัธน์ ก้องนาวา, พลอยภัสสร ถิรจิตโต, อชิรญา มานิตกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ปวีณา ไตรเพิ่ม บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): –