การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเรียนรู้ระหว่างการจดบันทึกในกระดาษและในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  •  Collection: 
  • ชื่อโครงงาน (English): Learning efficiency in paper versus electronic note taking in high school students นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): จิรภัทร สุทธิโอภาส, โชติพิสิฐ อดุลสีหวัตต์, วิริยะ โอสถนิมิตดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ขวัญสกุล อุปพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

    การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2

  •  Collection: 
  • ชื่อโครงงาน (English): Games development for learning in the topic of World War II นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): สิทธิณัฐ วรรณทวี, สรไกร ไตรอานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): ขวัญสกุล อุปพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

    การสังเกตการณ์การเคลื่อนตัวของมวลแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เหนือกรุงเทพมหานครด้วยข้อมูลดาวเทียม

  •  Collection: 
  • ชื่อโครงงาน (English): Observation of carbon monoxide movement in Bangkok by using satellite data นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): โชติภัทร พรธนมงคล, จิรฐา รัตนบุษยาพร, กษิดิศ วิบูลย์เกียรติ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download