โปรแกรมประมวลผลอารมณ์ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จากใบหน้า

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Online meeting emotion analyzer นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธนภัทร คลังนาค, วุฒิภัทร วุฒิภัทรธรรม, สฐิรณัฐ อุไรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  แอปพลิเคชันสำหรับฝึกฝนและเรียนรู้การเล่นระนาดเอก

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Ranad: Application for practicing and learning Thai xylophone นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ธรรศกร ศิริสุวรรณ, ศุภกร ชินวัตร, สิร แย้มสระโส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): ชัยนันท์ วันอินทร์ บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  SciBEAM: แอปพลิเคชันส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): SciBEAM: Scientific – based education about application of chemical elements and compounds as a mobile game นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): โมกข์ วรรธนะโสภณ, พงศภัค นิธิกิจโอฬาร, ศุภกิตติ์ สร้อยน้ำ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุในห้องน้ำ (รุ่นที่ 2)

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): The elderly fall detection and alert system in the restroom (version 2) นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): ชนิสรา พุกบุญมี, พิชชาภา ตัณฑสมบูรณ์, ศุภานิช ลิ่มเจริญพานิช อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download

  Doctor mice: แอปพลิเคชันเกมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์

 •  Collection: 
 • ชื่อโครงงาน (English): Doctor mice: Game application for development of scientific process skills นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): คงสหัส วงศ์จินดานนท์, พีรวัส เอ็งอุทัยวัฒน์, อายุทัย โนนแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เลาขวัญ งามประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): – บทคัดย่อ (Abstract): Download บทความ (Full-text article): Download