Book Promotion: อ่านข้ามปี (17 ธันวาคม 2562 – 24 มกราคม 2563)

คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้จัดกิจกรรม Book Promotion (แต้มบุญ คูณสอง) โดยเพิ่มแต้มให้กับหนังสือดีที่ควรอ่านบางรายการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการอ่านหนังสือให้แก่นักเรียน แต้มพิเศษในกิจกรรมนี้มอบให้เฉพาะนักเรียนที่อ่าน บันทึก เล่า และได้รับลายเซ็นรับรองการอ่านหนังสือที่ร่วมรายการจากครูที่ปรึกษาในช่วงวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น

Book Promotion: รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่ากลับบ้าน (1 ต.ค. – 22 พ.ย. 2562)

คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้จัดกิจกรรม Book Promotion (แต้มบุญ คูณสอง) โดยเพิ่มแต้มให้กับหนังสือดีที่ควรอ่านบางรายการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการอ่านหนังสือให้แก่นักเรียน แต้มพิเศษในกิจกรรมนี้มอบให้เฉพาะนักเรียนที่อ่าน บันทึก เล่า และได้รับลายเซ็นรับรองการอ่านหนังสือที่ร่วมรายการจากครูที่ปรึกษาในช่วงวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น

Book Promotion: Science Things (5 ส.ค. – 13 ก.ย. 2562)

คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้จัดกิจกรรม Book Promotion (แต้มบุญ คูณสอง) โดยเพิ่มแต้มให้กับหนังสือดีที่ควรอ่านบางรายการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการอ่านหนังสือให้แก่นักเรียน แต้มพิเศษในกิจกรรมนี้มอบให้เฉพาะนักเรียนที่อ่าน บันทึก เล่า และได้รับลายเซ็นรับรองการอ่านหนังสือที่ร่วมรายการจากครูที่ปรึกษาในช่วงวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น

Book Promotion: แต้มบุญ คูณสอง (1-31 July 2019)

คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้จัดกิจกรรม Book Promotion (แต้มบุญ คูณสอง) โดยเพิ่มแต้มให้กับหนังสือดีที่ควรอ่านบางรายการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการอ่านหนังสือให้แก่นักเรียน แต้มพิเศษในกิจกรรมนี้มอบให้เฉพาะนักเรียนที่อ่าน บันทึก เล่า และได้รับลายเซ็นรับรองการอ่านหนังสือที่ร่วมรายการจากครูที่ปรึกษาในช่วงวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น

Book Promotion: โหมดจริงจัง (1-16 September 2018)

คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้จัดกิจกรรม Book Promotion (โหมดจริงจัง) โดยเพิ่มแต้มให้กับหนังสือดีที่ควรอ่านบางรายการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการอ่านหนังสือให้แก่นักเรียน แต้มพิเศษในกิจกรรมนี้มอบให้เฉพาะนักเรียนที่อ่าน บันทึก เล่า และได้รับลายเซ็นรับรองการอ่านหนังสือที่ร่วมรายการจากครูที่ปรึกษาในช่วงวันที่ 1-16 กันยายน 2561 เท่านั้น

ฐานข้อมูล ThaiEdResearch และ EBSCOhost (สนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch ThaiEdResearch ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง นอกจากนั้น ThaiEDResearch ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในทางตรงเพื่อแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา Access Request Paper ฐานข้อมูล Education Research Complete และฐานข้อมูลอื่นๆ ของ EBSCOhost โดยความอนุเคราะห์จากศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (OEC Knowledge and Data Center) Username: MOE06 Password: MOE06 * สามารถเข้าใช้งานได้หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน Academic Search Complete Academic Search Complete is the world’s most valuable and comprehensive scholarly, multi-disciplinary full-text database, with more than 8,500 full-text […]

Book Promotion: Sea Write (17 January – 16 February 2018)

คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้จัดกิจกรรม Book Promotion (ซีไรต์) โดยเพิ่มแต้ม จาก 1 แต้ม เป็น 2 แต้มให้กับหนังสือดีที่ควรอ่านบางรายการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการอ่านหนังสือให้แก่นักเรียน แต้มพิเศษในกิจกรรมนี้มอบให้เฉพาะนักเรียนที่อ่าน บันทึก เล่า และได้รับลายเซ็นรับรองการอ่านหนังสือที่ร่วมรายการจากครูที่ปรึกษาในช่วงวันที่ 17 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

Book Promotion: 13 December 2017 – 12 January 2018

คณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้จัดกิจกรรม Book Promotion โดยเพิ่มแต้ม จาก 1 แต้ม เป็น 2 แต้มให้กับหนังสือดีที่ควรอ่านบางรายการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการอ่านหนังสือให้แก่นักเรียน แต้มพิเศษในกิจกรรมนี้มอบให้เฉพาะนักเรียนที่อ่าน บันทึก เล่า และได้รับลายเซ็นรับรองการอ่านหนังสือที่ร่วมรายการจากครูที่ปรึกษาในช่วงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561 เท่านั้น