ฐานข้อมูล ThaiEdResearch และ EBSCOhost (สนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

content-single.php

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

ThaiEdResearch

ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง นอกจากนั้น ThaiEDResearch ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในทางตรงเพื่อแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา

Access Request Paper

ฐานข้อมูล Education Research Complete และฐานข้อมูลอื่นๆ ของ EBSCOhost

โดยความอนุเคราะห์จากศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (OEC Knowledge and Data Center)

Username: MOE06

Password: MOE06

* สามารถเข้าใช้งานได้หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

Academic Search Complete

Academic Search Complete is the world’s most valuable and comprehensive scholarly, multi-disciplinary full-text database, with more than 8,500 full-text periodicals, including more than 7,300 peer-reviewed journals. In addition to full text, this database offers indexing and abstracts for more than 12,500 journals and a total of more than 13,200 publications including monographs, reports, conference proceedings, […]

Access Request Paper

Communication & Mass Media Complete

Communication & Mass Media Complete provides the most robust, quality research solution in areas related to communication and mass media. CMMC incorporates the content of CommSearch (formerly produced by the National Communication Association) and Mass Media Articles Index (formerly produced by Penn State) along with numerous other journals in communication, mass media, and other closely-related […]

Access Request Paper

Computers & Applied Sciences Complete

Computers & Applied Sciences Complete covers the research and development spectrum of the computing and applied sciences disciplines. CASC provides indexing and abstracts for nearly 2,200 academic journals, professional publications, and other reference sources from a diverse collection. Full text is also available for more than 1,000 periodicals.

Access Request Paper

Education Research Complete

Education Research Complete is the definitive online resource for education research. Topics covered include all levels of education from early childhood to higher education, and all educational specialties, such as multilingual education, health education, and testing. Education Research Complete provides indexing and abstracts for more than 2,100 journals, as well as full text for more […]

Access Request Paper

OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson)

OmniFile Full Text, Mega Edition™ contains a wealth of essential material for learning and detailed research in a single, easily-searched database. With the full text of articles from over 2,500 publications, and indexing and abstracts from nearly 3,600 publications, this database provides invaluable support for research in all core undergraduate subjects and for cross-disciplinary work.

Access Request Paper