ThaiEdResearch

content-single.php

ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง นอกจากนั้น ThaiEDResearch ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในทางตรงเพื่อแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา