นิตยสารสาระวิทย์

“นิตยสารสาระวิทย์” ฟรี E-magazine จัดทำขึ้นโดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าใจง่าย ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยในการมุ่งสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ สามารถติดตามนิตยสารฉบับใหม่ได้ทุกวันศุกร์ ที่ 2 ของเดือน

Access Request Paper

Open Library

Open Library เป็นโครงการของ Internet Archive ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร โครงการนี้เกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย “to make all the published works of humankind available to everyone in the world.” ให้ทุกคนบนโลกสามารถเข้าถึงทุกผลงานที่มีการตีพิมพ์ โดยหนังสือที่ปรากฏใน Open Library ส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่หมดอายุลิขสิทธิ์ และหนังสือที่ไม่มีการตีพิมพ์แล้ว นำมาจัดให้บริการในรูปแบบ eBook

Access Request Paper

LibriVox

LibriVox เป็นโครงการที่นำหนังสือที่หมดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ กลายเป็นสาธารณสมบัติ (Public Domain) ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เสียง (Audio Book) โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด Audio Book มาฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2005 โดยมีเป้าหมายหลักคือ “To make all books in the public domain available, for free, in audio format on the internet”

Access Request Paper

ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

“ห้องสมุดดิจิทัล” โดยหอสมุดแห่งชาติ รวบรวมเอกสาร หนังสือเก่า หนังสือหายาก วารสารหนังสือพิมพ์เก่า หนังสืออนุสรณ์งานศพ รวมถึงหนังสือที่จัดพิมพ์ในพิธีต่างๆ ที่ปัจจุบันอาจจะไม่สามารถหาได้ทั่วไปแล้ว มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ eBook และเปิดให้เข้าใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถอ่านได้ทั้งแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และ Application ของหอสมุดแห่งชาติ 

Access Request Paper

Project Gutenberg

Project Gutenberg is an online library of free eBooks. Project Gutenberg was the first provider of free electronic books, or eBooks. Michael Hart, founder of Project Gutenberg, invented eBooks in 1971 and his memory continues to inspire the creation of eBooks and related content today.  

Access Request Paper

Libby, by OverDrive

Libby by Overdrive ให้บริการโดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park  เป็นห้องสมุดออนไลน์ภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก มีให้บริการทั้ง eBook, Audio Book, eMagazine 

Access Request Paper

TK Park Online Library

TK Park Online Library เป็นห้องสมุดออนไลน์ภาษาไทย ที่รวบรวม eBook, Audio Book, eMagazine, Course Online จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ให้บริการโดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park 

Access Request Paper

The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) is a digital collection of full text academic works by faculty members, researchers and graduate students of Chulalongkorn University. They are, for example, theses and dissertations, academic papers, sets of learning materials and lecture notes, best practice manuals, CAR Archive, Center of Visual Studies and E-Journals.

Access Request Paper

Thai Digital Collection (TDC)

ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) โดยเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLis) รวบรวมเอกสารฉบับเต็ม (Full-Text) ของ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยสามารถดาวน์โหลดได้วันละไม่เกิน 10 ชื่อเรื่อง (สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน) เข้าใช้งานได้ที่: https://tdc.thailis.or.th/tdc/ สมัครสมาชิก: https://tdc.thailis.or.th/tdc/register_form.php

Access Request Paper

Thai Journals Online (ThaiJO)

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)

Access Request Paper

Springer Open

SpringerOpen journals and books are made freely and permanently available online immediately upon publication. They are subject to high-level peer review, author and production services ensuring quality and reliability of the work. Authors publishing with SpringerOpen retain the copyright to their work, licensing it under a Creative Commons license. To cover the cost of the […]

Access Request Paper

SAGE Open

SAGE Open is a peer-reviewed, “Gold” open access journal from SAGE that publishes original research and review articles in an interactive, open access format. Articles may span the full spectrum of the social and behavioral sciences and the humanities. This journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE).

Access Request Paper

Project MUSE

Project MUSE offers open access (OA) books and journals from several distinguished university presses and scholarly societies. Through our open access hosting programs, we are able to offer publishers a platform for their OA content which ensures visibility, discoverability, and wide dissemination. These books and journals are freely available to libraries and users around the world.

Access Request Paper

Open access journals in Elsevier

All articles in open access journals which are published by Elsevier have undergone peer review and upon acceptance are immediately and permanently free for everyone to read and download. Published articles: Are fully peer reviewed Are immediately free to access and download from ScienceDirect Permitted re-use defined by the author’s choice of Creative Commons user […]

Access Request Paper

PLOS (Public Library of Science)

Public Library of Science (PLOS) is a big player in the world of open access science. Publishing seven open access journals, the nonprofit organization is committed to facilitating openness in academic research. According to the site, “all PLOS content is at the highest possible level of open access, meaning that scientific articles are immediately and […]

Access Request Paper
1 2 3 6