นิตยสารสาระวิทย์

content-single.php

นิตยสารสาระวิทย์ ฟรี E-magazine จัดทำขึ้นโดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าใจง่าย ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยในการมุ่งสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ สามารถติดตามนิตยสารฉบับใหม่ได้ทุกวันศุกร์ ที่ 2 ของเดือน