จากจิตวิญญาณถึงบ้านเมือง

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00087

จากจิตวิญญาณถึงบ้านเมือง

การได้รับเชิญให้ไปปาฐกถา แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับการยอมรับในแง่ใดแง่หนึ่ง และการรวบรวมปาฐกถาของบุคคลหนึ่งมาตีพิมพ์เป็นหนังสือย่อมยืนยันถึงความทรงพลังของถ้อยคำที่ควรค่าแก่การบันทึกเป็นลายลักษณ์ “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” คือบุคคลที่ได้รับการยอมรับในฐานะปัญญาชน จึงมักได้รับเชิญให้ไปปาฐกถาเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง “จากจิตวิญญาณถึงบ้านเมือง” ประกอบด้วยความรู้และทัศนะที่จะเปิดโลกของผู้อ่านให้เห็นปัญหาของประเทศชาติทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat