ปณิธานกวี

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: P00010

ปณิธานกวี

“ปณิธานกวี” ผลงานของกวีผู้ตั้งปณิธานไว้ว่า “จะไม่ไปแม้แต่พระนิพพาน จะวนว่ายวัฏฏะสังสารหลากหลาย” เพื่อเขียนบทกวีไว้ให้มนุษย์ กวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์เล่มนี้โดดเด่นทั้งแนวคิดและกลวิธีทางภาษา “อารมณ์ของน้ำค้าง” “พญาครุฑกับกากี” “โลก ดาราจักร และพระพุทธเจ้า” “บริภาษสัตว์วิทยาศาสตร์คลั่งนิวเคลียร์” คือตัวอย่างกวีนิพนธ์ที่ชี้ให้เห็นว่าอังคารเพ่งพินิจสรรพสิ่งอย่างละเอียดลออ แล้วถ่ายทอดด้วยทัศนะและปัญญา ควรค่าแก่การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat