การพัฒนาอิเล็กโทรไลต์ชนิดของแข็งสําหรับแบตเตอรี่จากคาร์บอนไดออกไซด์

book.php

การพัฒนาอิเล็กโทรไลต์ชนิดของแข็งสําหรับแบตเตอรี่จากคาร์บอนไดออกไซด์

 •  Collection: 
 • Year Publish (B.E.): 
 •  Call Number: CH64009
 • ชื่อโครงงาน (English): Development of alkaline polymer solid electrolyte for carbon dioxide battery

  นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน (Author): วริศ จรัสปรีดาลาภ, วุฒิพงศ์ จงเจริญสันติ, ภาวิต แก้วนุรัชดาสร

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก (Advisor): เกียรติภูมิ รอดพันธ์

  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (Co-advisor): วีรวุฒิ เทียนขาว

  บทคัดย่อ (Abstract): Download

  บทความ (Full-text article): 

  Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat