Head

book.php

รหัสหนังสือดีที่ควรอ่าน: D00013

Head

รวมข้อเขียนใช้ “หัว” ของนิ้วกลม จาก STATUS บน FACEBOOK ตลอด 3 ปี (2553-2556) นิ้วกลมใช้หัวเขียน และชวนผู้อ่านให้ใช้หัวอ่านไปพร้อมกัน อ่านมุมมอง อ่านประสบการณ์ อ่านงานน่ารักๆ บางคนอ่านแล้วจุก บางคนอมยิ้ม ในขณะที่บางคนอาจร้องไห้

Find this book on   Google Books  |   Goodreads  |   Amazon  |   WorldCat