วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เล่ม 1

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  • ประเพณีในวันรับปริญญาของสหรัฐอเมริกาคือ การเชิญบุคคลมีชื่อเสียงมากล่าวสุนทรพจน์แก่บัณฑิตจบใหม่