พระมหาชนก

  • by 
  •  Genre:   |  
  •  Collection: 
  • บุคคลเมื่อกระทำความเพียร แม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ ญาติ เทวดา และบิดา มารดา…

    1 2 3 4