บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา

ศูนย์วิทยบริการได้รวบรวมสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือและเป็นแหล่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยในการศึกษาและวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุม 10สาขาวิชา และแยกตามประเภทของทรัพยากร โดยใช้เว็บไซต์ Delicious ซึ่งเป็น Social Bookmarking เป็นตัวจัดการ โดยจัดเก็บแยกตามสาขาวิชาและประเภทของทรัพยากร ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและเลือกดูรายการได้โดยใช้ตัวกรอง (Filter) และสามารถสมัครรับข้อมูลโดยการสมัครสมาชิกและกดติดตาม (Follow) @elibmwit