Library Resources: ทรัพยากรสารนิเทศภายในห้องสมุด

col001

หนังสือตำรา

หนังสือตำราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา รวมทั้งหนังสือที่ช่วยส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนประจำ

col002

แบบเรียน

แบบเรียนสำหรับใช้ในห้องเรียนตามที่ครูผู้สอนแต่ละรายวิชากำหนด โดยมีให้บริการตามจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนวิชานั้นๆ นักเรียนสามารถยืมใช้งานได้ตลอดภาคเรียน

col003

หนังสืออ้างอิง

หนังสือเพื่อใช้ในการอ้างอิงหลายประเภท เช่น สารานุกรม พจนานุกรม หนังสือรายปี อักขรานุกรมชีวประวัติ นามานุกรม หนังสือคู่มือ เป็นต้น เนื่องจากเป็นหนังสือสำหรับการอ้างอิง จึงขอสงวนสิทธิ์การใช้งานเฉพาะภายในบริเวณศูนย์วิทยบริการ

col004

นวนิยายและวรรณกรรมเยาวชน

วรรณกรรมภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหลากหลายแนว อาทิ เรื่องสั้น นวนิยายไทย นวนิยายแปล บทกลอน การ์ตูนความรู้ และวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รวมทั้งวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อให้รองรับความสนใจของนักเรียนและบุคลากรที่แตกต่างกัน

col005

วารสาร

วารสารวิชาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และการทำวิจัยอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังให้บริการวารสารบันเทิงและความรู้ทั่วไป เพื่อติดตามข่าวสารที่ทันสมัย เพิ่มพูนความรู้รอบตัว และผ่อนคลายอารมณ์

col006

คู่มือศึกษาต่อ

หนังสือคู่มือการศึกษาต่อที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ แยกตามประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและเตรียมตัวสอบเข้าได้อย่างถูกต้อง

col007

ซีดี/ดีวีดีประกอบการศึกษา

ซีดีและดีวีดีประกอบการเรียน การฝึกภาษา การออกกำลังกาย และสารคดีให้ความรู้ในด้านต่างๆ

ซีดี/ดีวีดีภาพยนตร์

ภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงและฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ สงวนสิทธิ์การใช้งานเฉพาะภายในบริเวณศูนย์วิทยบริการและติดต่อยืมผ่านเจ้าหน้าที่เท่านั้น ตรวจสอบรายการภาพยนตร์ได้จาก Movie Catalog และสามารถใช้บริการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นดีวีดีพร้อมชุดหูฟังไร้สายภายในศูนย์วิทยบริการ